Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa jest takim rodzajem spółki, w którym najistotniejszy jest majątek spółki, czyli kapitał. Tę formę prawną organizacji podmiotów gospodarczych najczęściej wykorzystuje się w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Od spółek osobowych różni się posiadaniem osobowości prawnej, zmiennym kapitałem i składem osobowym, wyodrębnieniem majątku spółki od majątków osobistych akcjonariuszy/wspólników, skierowaniem odpowiedzialności za zobowiązania na samą spółkę, nie zaś na wspólników, prowadzeniem spraw spółki pośrednio przez wspólników oraz zróżnicowaniem ukształtowania praw i obowiązków wspólników wobec spółki (ustanowionych w umowie czy statucie spółki, zwane „konstytucją spółki”).

Wyróżniamy dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę akcyjna oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Oba typy spółek posiadają konstrukcję spółki kapitałowej opartej na: rozdziale sfery zarządu od sfery właścicielskiej, braku odpowiedzialności wspólników/udziałowców za zobowiązania spółki, dysponowaniu kapitałem zakładowym i posiadaniem osobowości prawnej oraz ustanowionego przez siebie statutu.

Spółka z o.o. może zostać utworzona przed jedną lub kilka osób. Kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5 000 zł, który dzieli się na udziały o minimalnej wartości nominalnej równej 50 zł. Wspólnicy/udziałowcy mają równe prawa i obowiązki.

Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub kilka osób, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o. Kapitał zakładowy tego rodzaju spółki musi wynosić najmniej 100 000 zł, natomiast wartość nominalna akcji to minimum 1 grosz.

W obu przypadkach akcje nie mogą być nabywane poniżej ich wartości nominalnej.

Spółka kapitałowa zobowiązana jest do przestrzegania prawa handlowego. Z chwilą wpisania jej do KRS zyskuje ona osobowość prawną. Może ona we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, za które odpowiada swoim majątkiem (kapitałem), nabywać prawa, pozywać i być pozywana.