Spółka z o.o.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów spółek jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowi ona spółkę kapitałową, którą może utworzyć jedna lub więcej osób w celu dopuszczalnym przez polskie prawo (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych). Spółka z o.o. nie może być zawiązana przez inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tym, co odróżnia ją od innych spółek jest to, że jej istotę stanowi zgrupowanie pewnych środków kapitałowych w celu realizacji danego zamierzenia. Nie skupia się ona na zrzeszaniu osób w przeciwieństwie do większości spółek. Elementem łączącym tego rodzaju spółkę ze spółkami osobowymi jest to, że wspólnikom przysługuje prawo do indywidualnej kontroli, możliwości wprowadzenia ograniczeń w zbywaniu udziału oraz możliwości wyłączenia wspólnika przez sąd.

Liczba wspólników należących do spółki z o.o. może być dowolna. W przypadku, gdy istnieje tylko jeden wspólnik dokonujący czynności prawnej z własną spółką, czynności wykonywane przez niego wymagają formy aktu notarialnego.

Spółka z o.o. to osoba prawna, która odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Jej funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych.

spółka

Kapitał minimalny spółki z o.o. to 5.000 zł. Udziały w spółce dzielone są na równe lub nierówne wartości nominalne(minimum 50 zł). Każdy ze wspólników dysponuje proporcjonalną do wielkości jego udziałów liczbą głosów. Decyzje w sprawach spółki z o.o. zapadają większością głosów.

Udziały muszą zostać pokryte (w formie gotówki lub aportów) jeszcze przed złożeniem wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki z o.o. zostaje zawarta jako akt notarialny. Z chwilą wpisania jej do KRS zyskuje ona osobowość prawną.

Nazwa firmy spółki jest dowolna, lecz musi być ona oznaczona rozszerzeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Prawo dopuszcza także użycia „spółka z o.o.” bądź „sp. z o.o.”. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy nie samej spółki, lecz jej wspólników, którzy nie ryzykują własnym majątkiem.

Organami spółki są: zarząd powoływany przez zgromadzenie wspólników bądź radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, będące najwyższą władzą tego rodzaju spółki i rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, obowiązkowe wówczas, gdy kapitał zakładowy osiągnął 500 000 zł (co najmniej 25 wspólników) i wtedy, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała ze spółki Skarbu Państwa. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Mogą być do niego powoływane osoby znajdujące się pośród wspólników albo spoza ich grona.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w chwili wykreślenia jej z rejestru.

Zaletą tego rodzaju spółki jest to, że wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem, lecz tylko tymi pieniędzmi, które włożył w spółkę z o.o., zaś wadą – obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.