Spółka cywilna

Spółka cywilna to rodzaj umowy, działalności, którą normuje kodeks cywilny. Ta prosta forma organizacji działalności gospodarczej opiera się na wzajemnym zaufaniu wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do ich wspólnego celu gospodarczego poprzez np. wniesienie wkładów do spółki. Nie posiada ona osobowości prawnej, lecz jest regulowana przez prawo zobowiązań. Podmiotami prawa są w tym wypadku wspólnicy spółki cywilnej. W związku z tym, tego rodzaju spółka nie posiada własnego mienia, nabywane przez nią prawa oraz zaciągane zobowiązania wchodzą w skład połączonego majątku wspólników, który stanowi ich współwłasność. Również wspólnicy, nie zaś spółka, mogą prowadzić przedsiębiorstwo, podlegające rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Samą spółkę rejestruje się w urzędzie gminy (miasta).

Spółka cywilna opiera się na niezmienności składu osobowego tej spółki. Oznacza to, że żaden wspólnik nie może rozporządzać udziałem w ich połączonym majątku lub też w jego składnikach. Spółka cywilna jest zaliczana do grona spółek osobowych ze względu na to, że wkładem mogą tu być usługi i działania, a nie sam kapitał finansowy. We wkład mogą wchodzić pieniądze, rzeczy ruchome, nieruchomości, świadczenie pewnych usług (m.in. usługi transportowe) lub też prawa majątkowe (np. prawo dzierżawy).

Majątek spółki cywilnej podjęty umową na piśmie, a także ten późniejszy, jest majątkiem należącym do wspólników. Dopóki dana spółka będzie istnieć, dopóty żaden ze wspólników nie będzie mógł domagać się swojej części majątku.

Każdy ze wspólników posiada równe udziału w zyskach, ale także w równej części jest on obciążony stratami spółki. Wszyscy wspólnicy są zobowiązani i uprawnieni do reprezentowania spółki cywilnej.

Zakłada się, że wkłady wniesione przez wspólników są równe. Wspólnicy spółki cywilnej za zobowiązania spółki odpowiadają nie tylko majątkiem firmy, ale także indywidualnym.

Największą wadą i jednocześnie największym niebezpieczeństwem spółki cywilnej jest jej brak osobowości prawnej. Przyczynia się to do tego, iż za wszelkie zobowiązania wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają nie tylko swoją częścią majątku spółki, ale także własnym majątkiem prywatnym. Ponadto wystąpienie z takiej spółki jest bardzo utrudnione, każdy ze wspólników spółki cywilnej musi rejestrować się osobno, a w nazwie firmy obowiązuje ujawnienie nazwisk wszystkich wspólników.

Charakter cywilny spółki niesie za sobą także kilka zalet, w tym m.in. to, że każdy ze wspólników spółki ma taki sam wpływ na decyzje związane z działalnością spółką, a także to, że odpowiedzialność wynikająca z braku osobowości prawnej spółki cywilnej motywuje do większego dbania o interes spółki. Oprócz tego możliwe są także wszystkie formy opodatkowania takiej spółki i nie ma określonego minimum wkładu.