Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, którą można utworzyć w wyniku zgromadzenia wspólników kapitału akcyjnego w postaci gotówki lub aportów i dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej (jej wysokość to minimum 1 grosz).

Utworzenie tego rodzaju spółki wymaga ustanowienia jej statutu w postaci aktu notarialnego. Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną wraz z wpisaniem jej do rejestru przedsiębiorców, stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej pory jako osoba prawna odpowiada ona za swoje zobowiązania całym majątkiem spółki. Akcjonariusze nie są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania ich spółki. Ponoszą ryzyko jedynie w stosunku do wysokości wniesionego wkładu kapitałowego.

Akcją nazywa się podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza). Może mieć ona charakter imienny bądź na okaziciela, dywidendy lub podziału majątku(w przypadku likwidacji spółki akcyjnej), a także zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu.

giełda

Firma spółki powinna posiadać dodatkowe oznaczenie jako „spółka akcyjna” (dopuszcza się użycie skrótu „S.A.”).

Spółkę prowadzi i reprezentuje powoływany na 5 lat i złożony z jednego lub większej ilości członków Zarząd. Członków Zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Odwołania członka Zarządu może również dokonać walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Rozwiązanie spółki akcyjnej następuje w drodze postępowania likwidacyjnego na skutek upadłości, w wyniku uchwały walnego zgromadzenia i z przyczyn przewidzianych w statucie.

Zaletą spółki akcyjnej jest to, że mamy możliwość pozyskania kapitału na rynku kapitałowym przez emisję akcji lub obligacji, a także nie musimy odpowiadać swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Ponadto kumulacja kapitału jest w tym przypadku bardzo łatwa. Wadami tego rodzaju spółek są: wysoki minimalny kapitał zakładowy (co najmniej 100.000 zł), brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych akcjonariuszy oraz kosztowny, czasochłonny i skomplikowany proces rejestracji.